lnwsaving logo
บริการเทพๆของ LnwSaving
ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย
บันทึกรายรับรายจ่ายง่ายๆ
ได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา
ระบบจัดแฟ้มบัญชี
ทำให้สามารถแยกกลุ่ม
ของบัญชีที่ต้องการได้
สามารถเพิ่ม หรือ
จัดหมวดหมู่รายการ
ได้มากเท่าที่ต้องการ
รายงานสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟ
ดูข้อมูลการใช้จ่ายได้อย่างง่ายๆ
สะดวกต่อการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย